w , ,

Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP

Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie realizowane aktualnie w formie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Konieczność elektronizacji zamówień publicznych wynika z prawa unijnego. Elektronizacja nastąpiła w dwóch etapach w 2018r.

Już od 18 kwietnia 2018 roku zamawiający i wykonawcy zostali zobowiązani do porozumiewania się w postępowaniu użyciu środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do oświadczenia JEDZ.

W pozostałym zakresie wymóg ten obowiązuje do postępowań od progów unijnych wszczętych od 18 października 2018 r.

Na szkoleniu “Elektronizacja zamówień publicznych” dowiedzą się Państwo m.in. z czym w praktyce wiąże się obowiązek elektronizacji, jaki dokument spełni wymóg „dokumentu elektronicznego”, w jaki sposób jest możliwe przekazywanie poszczególnych pism, dokumentów i oświadczeń w postępowaniu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, jak należy złożyć oferty, dopuszczenie do udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz kiedy zamawiający ma prawo zrezygnować z elektronicznej formy komunikacji w prowadzonym postępowaniu.

Trener przedstawi trudności występujące w praktyce, orzecznictwo KIO w zakresie elektronizacji oraz stanowiska UZP i innych podmiotów na rynku zamówień publicznych.

Omówimy:

 • zasady dotyczące elektronizacji zamówień obowiązujące od 18.04.2018 r. oraz od 18.10.2018 r.,
 • praktyczne wskazówki dotyczące m.in. kształtowania postanowień SIWZ przy uwzględnieniu wymogów elektronicznego składania JEDZ, ofert w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oświadczeń lub dokumentów elektronicznych, wadium w formie innej niż pieniądz
 • wymagania związane z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów elektronicznych,
 • rodzaje podpisów elektronicznych, wskazówki jaki format podpisu wybrać, aby nie generować problemów, jak weryfikować (walidować) podpis w celu oceny czy prawidłowo został złożony,
 • elektroniczne reguły przygotowania JEDZ, ofert, pełnomocnictw – poznanie na tle porównawczym, kontrowersje wokół uch sporządzania w postaci elektronicznej m.in. w orzecznictwie KIO.

Adresaci szkolenia Elektronizacja zamówień publicznych:

 • członkowie kadry administracyjnej i merytorycznej zamawiających, w szczególności administracji rządowej, samorządowej,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne w różnych branżach.

Metody szkoleniowe:

 • case study,
 • przykłady weryfikacji podpisów elektronicznych,
 • funkcjonowanie portali zakupowych.

WYKŁADOWCA

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu, wieloletni dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzi szkolenia dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Motywująca rozmowa oceniająca i ewaluacja pracowników 24

Motywująca rozmowa oceniająca i ewaluacja pracowników

Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń, z uwzględnieniem zmian od 24 marca 2020 r. 25

Upadłość konsumencka – prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń, z uwzględnieniem zmian od 24 marca 2020 r.