w , ,

Kody UFI, portal PCN – nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP 7

OPIS SZKOLENIA

Od 2020 roku stopniowo będą wprowadzane nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na etykiecie.

Zmiana ta ma na celu ujednolicenie zasad przekazywania informacji o mieszaninach stwarzających zagrożenie na terenie całej Unii Europejskiej – dotychczas systemy w poszczególnych krajach znacznie się od siebie różniły.

Nowy ujednolicony obowiązek dotyczący zgłaszania mieszanin będzie wprowadzany stopniowo, w zależności od rodzaju użytkownika, dla którego przeznaczony jest produkt. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek zgłaszania w nowym formacie będzie dotyczył mieszanin dedykowanych dla konsumentów.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z wymaganiami zawartymi z załączniku VIII do rozporządzenia CLP oraz pomoc w przygotowaniu się do nowych zasad zgłaszania mieszanin.

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu generowania kodów UFI, zamieszczania ich na oznakowaniu i przedkładania dokumentacji do ECHA przez portal PCN.

W trakcie zajęć:

 • omówimy Załącznik VIII do rozporządzenia CLP – ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/542, który prowadza nowe przepisy,
 • powiemy, co w praktyce oznaczają nowe regulacje,
 • omówimy możliwości generowania kodów UFI, zamieszczania ich na etykiecie i przedkładania dokumentacji do ECHA,
 • postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania i wyjaśnić wątpliwości.

Adresaci szkolenia:dalsi użytkownicy (formulatorzy), importerzy, konfekcjonerzy, podwykonawcy

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Załącznik VIII do rozporządzenia CLP – ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/542:
  • cel, zakres, wyłączenia
  • podmioty odpowiedzialne za zgłoszenie,
  • okresy przejściowe,
  • wyznaczone jednostki,
  • proponowane zmiany załącznika VIII
  • niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI):
   • generowanie kodu UFI,
   • w jaki sposób zamieszczać go na etykiecie,
   • rozwiązania alternatywne
  • zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie:
   • format przekazywanych informacji,
   • stężenia składników mieszanin,
   • narzędzie do zgłaszania – portal PCN,
  • unijny zharmonizowany system kategoryzacji produktów (The EU Product Categorisation System (EU PCS),
  • studium przypadków,
  • ELDIOM do kiedy zgłoszenia?
 2. Dyskusja, uwagi, problemy z nową procedurą zgłaszania

WYKŁADOWCA

Dr inżynier, Naczelnik Wydz. Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Departamencie ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.

Ponadto Reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci REACH HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach.

Jest członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej.

Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka 25

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami komunalnymi. Najnowsze zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 26

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami komunalnymi. Najnowsze zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku