w

Kwalifikowalność podatku VAT w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowania w kontekście zapadłych wyroków sądowych – ETS, NSA, WSA

Kwalifikowalność podatku VAT w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowania w kontekście zapadłych wyroków sądowych - ETS, NSA, WSA 7
shiny euro symbol in a chrome and metal look - front surface is textured with european union flag

PEŁEN TYTUŁ SZKOLENIA: Kwalifikowalność podatku VAT w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowania w kontekście zapadłych wyroków sądowych – ETS, NSA, WSA oraz orzecznictwa organów skarbowych.

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie aktualnie odbywa się w trybie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Niestabilność przepisów ustawy o VAT, zmienność interpretacji podatkowych, a zwłaszcza zapadające wyroki TSUE kwestionujące poprawność zapisów w ustawie powodują, że Beneficjenci bywają narażeni na konieczność zwrotu VAT kwalifikowalnego wraz z odsetkami, nawet po kilku latach od daty zakończenia realizacji projektu.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym wskażemy zagrożenia związane z zaliczaniem podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych w projektach unijnych. Udział w szkoleniu będzie pomocny w uniknięciu ewentualnej konieczności zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami.

Szkolenie skierowane jest do Beneficjentów projektów unijnych, w których podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym. Podatek naliczony może być wydatkiem kwalifikowalnym tylko wtedy, gdy nie ma potencjalnej prawnej możliwości jego odliczenia.

Metody szkoleniowe: wykład, dyskusja, omawianie przykładów.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych i ryzyka z tym związane.
  1. Podstawa prawna – rozporządzenie unijne, wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków.
  2. Ryzyka związane z finansowaniem Vat-u kwalifikowalnego:
   1. nieprecyzyjne przepisy,
   2. niejednolite interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe,
   3. niezgodność przepisów krajowych z dyrektywami unijnymi.
 2. Ustawa o podatku od towarów i usług – zasady ogólne.
  1. Zakres opodatkowania – działalność gospodarcza.
  2. Dostawa towarów i świadczenie usług .
  3. Czynności zrównane z dostawą lub świadczeniem usług – darowizna, nieodpłatne świadczenie, powstrzymanie się od dokonania czynności, tolerowanie czynności.
  4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
  5. Import towarów.
  6. Import usług Odwrotne obciążenie.
  7. Podzielona płatność (split payment).
  8. Biała lista podatników.
 3. Odliczenie i zwrot podatku.
  1. Zasady ogólne:
   1. przesłanki do odliczenia VAT,
   2. zamiar podatnika jako przesłanka do odliczenia VAT,
   3. zasada natychmiastowości odliczenia.
  2. Prewspółczynnik – zasady odliczania.
  3. Odliczenie VAT według struktury sprzedaży (współczynnik) – zasady odliczania.
  4. Odliczenie VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją.
  5. Odliczenie VAT po utracie zwolnienia.
  6. Odliczenie w okresie wykreślenia z rejestru podatników VAT.
 4. Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej dotacji – dotacja mająca wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług.
 5. Zwolnienia z podatku:
  1. Zwolnienia przedmiotowe.
  2. Zwolnienie podmiotowe.
  3. Ustawowe wyłączenia ze zwolnień (podmiotowe i przedmiotowe).
 6. Etapy i narzędzia weryfikacji kwalifikowalności VAT:
  1. Etap weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie.
  2. Etap weryfikacji merytorycznej wniosku o dofinansowanie.
  3. Etap realizacji projektu.
  4. Etap po zakończeniu realizacji projektu:
   1. kontrola na zakończenie realizacji projektu,
   2. kontrole w okresie trwałości projektu,
   3. kontrole po zakończeniu trwałości projektu.
 7. Orzecznictwo.
 8. Odpowiedzi na pytania, wymiana doświadczeń, analiza przykładów.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka w 2020 roku. 25

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka w 2020 roku.

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy. 26

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.