w , ,

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych w 2020 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w Wytycznych kwalifikowalności.

OPIS SZKOLENIA

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce 🙂

Od sierpnia 2019 r. weszły w życie zmiany w Wytycznych kwalifikowalności wydatków. Zmiany odnoszą się zarówno do projektów w trakcie realizacji, jak i nowych konkursów.

Najistotniejsze są zmiany dotyczące:

 • wyboru wykonawców,
 • rozliczania wynagrodzeń oraz nowego podejścia do ryczałtów i projektów ryczałtowych, także dla przedsiębiorców.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać zmienione zasady kwalifikowalności wydatków obowiązujące od 9 września 2019 r., co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości oraz wykorzystać nowe możliwości wprowadzane przez zmienione wytyczne,
 • znać zasady rozliczania nowych ryczałtów w projektach,
 • znać zmienione zasady związane z wyborem wykonawców, co uchroni ich przed naliczeniem korekt finansowych,
 • przygotowani do zarządzania finansowego projektem unijnym.

Znajomość aktualnych zasad kwalifikowalności najlepiej chroni przed korektami finansowymi.

Szkolenie przeznaczone dla:

członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, kwestorów w instytucjach i jednostkach, które realizują oraz zamierzają realizować projekty w ramach RPO WP 2014-2020.

Metody szkoleniowe:

 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę,
 • ćwiczenia indywidualne i w grupach,
 • case-study realizowanych projektów,
 • dyskusja moderowana przez trenerkę.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach UE 2014-2020 – zasady, ograniczenia, zmiany od 2 sierpnia 2019 r.
 2. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków od 2 sierpnia 2019 r.:
  • zmiana podejścia do dochodu w projektach,
  • okres kwalifikowalności – ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności,
  • projekty ryczałtowe w EFRR,
  • nowe podejście do projektów rozliczanych metodami uproszczonymi,
  • nowe limity na środki trwałe,
  • nowe podejście do amortyzacji,
  • trwałość projektów EFRR, FS i EFS.
 3. Najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków.
 4. Zmiany w procedurze wyboru wykonawców:
  • szacowanie wartości zamówienia,
  • rozeznanie rynku – dobre zmiany dla zamawiających?
  • zasada konkurencyjności – co nowego?
 5. Pozostałe dylematy w kwalifikowalności:
  • kwalifikowalność VAT w projekcie – zmiany interpretacji w zakresie VAT,
  • rozliczanie kar umownych,
  • wnoszenie i rozliczanie w projektach wkładu własnego rzeczowego i finansowego.
 6. Obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach a kwalifikowalność.
 7. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu.
 8. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

WYKŁADOWCA

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – zagadnienia praktyczne.

Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych