w

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym po zmianach wprowadzonych w latach 2018 i 2019.

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym po zmianach wprowadzonych w latach 2018 i 2019. 7

OPIS SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną omówione kwestie dot. oceny oddziaływania na środowisko, w tym najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Zapraszamy przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników urzędów zajmujących się weryfikacją wniosków o dofinansowanie.

Udział w szkoleniu będzie pomocny w poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności w zapewnieniu zgodności prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z wymaganiami dyrektyw unijnych, podniesieniu jakości dokumentacji OOŚ i jakości procedur OOŚ, zapewnieniu sprawnej i skutecznej absorpcji środków unijnych.

W trakcie szkolenia trener przedstawi w sposób szczegółowy przepisy kształtujące system ocen oddziaływania na środowisko a także ich praktyczne zastosowanie.

W szczególności na szkoleniu zostaną omówione i wyjaśnione:

 • podstawy prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko,
 • zasady przeprowadzania ocen,
 • kryteria podziału przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zasady kwalifikacji przedsięwzięć do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko,
 • procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • problemy i trudności, jakie wiążą się z ocenami oddziaływania na środowisko, w tym najczęstsze błędy i nieprawidłowości, jakie mają miejsce w toku postępowań związanych z ocenami oddziaływania na środowisko.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • przygotowywać plan działań związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym wstępny harmonogram procedury,
 • przygotować wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • dokonać analizy wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod kątem zgodności z wymogami prawa polskiego i unijnego,
 • analizować i oceniać przebieg postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko pod kątem zgodności z wymogami prawa polskiego i unijnego.

Szkolenie będzie również pomocne w zwiększeniu świadomości uczestników w zakresie  konieczności przestrzegania przepisów i zasad związanych z ocenami oddziaływania na środowisko.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie. 
 2. System ooś w UE – podstawy prawne. 
 3. System ooś w Polsce – podstawy prawne. 
 4. Obszary Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko. 
 5. Wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej a oceny oddziaływania na środowisko. 
 6. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. 
 7. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. 
 8. Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 9. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
 10. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000. 
 11. Ocena oddziaływania na środowisko a dofinansowanie ze środków unijnych. 
 12. Omówienie wybranych kwestii problemowych związanych z ocenami oddziaływania na środowisko. 
 13. Najczęstsze nieprawidłowości w ocenach odziaływania na środowisko. 
 14. Warsztaty – analiza dokumentacji (decyzja, raport). 
 15. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów. 24

Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego. 25

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska – obowiązki uczestników procesu budowlanego.