w

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami komunalnymi. Najnowsze zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami komunalnymi. Najnowsze zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 7
Plantlet growing on a garbage dump over clear blue sky

OPIS SZKOLENIA

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) wprowadzono szereg rewolucyjnych zmian w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmiany odnoszą się do:

 • kwestii związanych z określaniem wysokości opłaty (obowiązek selektywnej zbiórki, zmiana charakteru zawiadomienia o wysokości opłaty),
 • aktów prawa miejscowego (zawartość regulaminu utrzymania czystości, szczegółowego zakresu świadczenia usług),
 • kwestii systemowych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną wszelkie dokonane zmiany z odniesieniem do praktyki ich wprowadzania i egzekwowania.

Szkolenie adresowane jest do:

 • urzędników administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujących się tematyką odpadów komunalnych,
 • pracowników spółek komunalnych (organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami komunalnymi),
 • a także do podmiotów prowadzących działalność w postaci odbierania odpadów komunalnych.

Przedmiotem szkolenia będzie kompleksowa analiza regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) oraz określenie wpływu tej ustawy na aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę pozwalającą na przygotowanie wdrożenia nowych regulacji z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach – zarówno w kontekście koniecznych zmian w aktach prawa miejscowego, prowadzonych postępowań w zakresie opłaty śmieciowej oraz rozwiązań systemowych związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów.

Metody szkoleniowe: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, praca na kazusach, dyskusja, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów – obowiązki gmin.
 2. Elementy regulaminu utrzymania czystości i porządku.
 3. Określanie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zasady ponoszeni opłaty.
 4. Status nieruchomości niezamieszkałych.
 5. Nowe zasady organizacji przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 7. Kompostowanie bioodpadów a wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – decyzja w sprawie utraty prawa do zwolnienia z opłaty.
 8. Brak segregacji odpadów – decyzja określająca wysokość opłaty.
 9. Zmiany w szczegółowym zakresie świadczenia usług.
 10. Nowe zasady funkcjonowania PSZOK.
 11. Instalacja komunalna – nowe zasady funkcjonowania.
 12. Zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych).
 13. Obowiązki informacyjne i kontrolne nałożone na wójtów (burmistrzów, prezydentów).
 14. Zmiany w przepisach sankcjonujących – w tym sankcja dla gmin za niewdrożenie rozwiązań systemowych w wys. od 1000 zł do 100 000 zł.
 15. Analiza zmian prawnych w innych aktach prawnych prowadzonych nowelizacja, w tym w szczególności w ustawie o odpadach i prawie ochrony środowiska.
 16. Analiza przepisów przejściowych.
 17. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP 24

Kody UFI, portal PCN – nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza 25

Zbieranie i przetwarzanie odpadów – procedura dostosowawcza