w

Opłaty za usługi wodne, pozwolenia wodnoprawne i inne problemy wynikające z najnowszych zmian Prawa wodnego, w tym z nowelizacji z 11 września 2019 r.

Opłaty za usługi wodne, pozwolenia wodnoprawne i inne problemy wynikające z najnowszych zmian Prawa wodnego, w tym z nowelizacji z 11 września 2019 r. 7

OPIS SZKOLENIA

W dniu 14 października 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą m.in. postępowań w sprawie pozwoleń i zgód wodnoprawnych. Podczas szkolenia zostaną one szczegółowo omówione.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną przybliżone najważniejsze zmiany wynikające z reformy Prawa wodnego wprowadzonej od początku 2018 roku wraz z kolejnymi nowelizacjami, a także praktyczne aspekty stosowania przepisów.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wszystkie firmy, które wnoszą opłaty za usługi wodne – przede wszystkim te przedsiębiorstwa, których dotknęły opłaty za szczególne korzystanie z wód i chcą uporządkować problem wód opadowych oraz odczuwają skutki nowych legislacji.

Opis i cel szkolenia:

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). W rezultacie nastąpiło szereg zmian, w zakresie ustalania opłat środowiskowych, korzystania z zasobów wodnych, czy wreszcie ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne.

W praktyce zmiany te wpływają m.in. na sytuację podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, a także na spółdzielnie mieszkaniowe czy wreszcie inne podmioty prowadzące inwestycje lub będące właścicielami gruntów zabudowanych (np. parkingów, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych itp.).

I tak, nowe Prawo wodne wprowadziło przede wszystkim istotne zmiany struktury organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami. Wyrazem tego jest utworzenie nowej państwowej osoby prawnej w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, która funkcjonuje już od 1 stycznia 2018 r. W praktyce oznacza to centralizację zadań związanych z gospodarką wodną w rękach Wód Polskich, a tym samym transfer zadań pomiędzy organami administracji publicznej.

Z punktu widzenia właścicieli nieruchomości na szczególną uwagę zasługują nowe przepisy dotyczące opłat za usługi wodne. Mianowicie, opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące poboru wód oraz zrzutu ścieków, a w tym wód opadowych i roztopowych, zostały przeniesione do Prawa wodnego. W rezultacie zmianie uległ sposób ustalania opłat za rzut tzw. deszczówki, czy też organy właściwe w tych sprawach. Co istotne, oprócz znanych do tej pory opłat pojawiły się również nowe ciężary publiczno-prawne, jak chociażby opłata za zmniejszenia naturalnej retencji. Na tym tle powstaje pytanie kiedy, komu i w jakiej wysokości dany podmiot będzie uiszczał stosowne opłaty. Wreszcie, pojawia się również pytanie o ewentualne środki zaskarżenia umożliwiające kwestionowanie naliczonych opłat.

Ponadto, należy zwrócić uwagę na przepisy dotyczący tzw. zgody wodnoprawnej, a w tym zagadnienia dotyczące obowiązków inwestora w toku prowadzonej inwestycji, a także innych podmiotów eksploatujących zasoby wodne. Należy przy tym zauważyć, że brak uzyskania stosownych pozwoleń wodnoprawnych, czy też przekroczenie dopuszczalnych norm warunków korzystania z zasobów wodnych stwarza m.in. ryzyko obciążenia podmiotu korzystającego z usług wodnych opłatami podwyższonymi, w wysokości 5-krotności, a nawet 10-krotności stawek podstawowych.

Adresaci szkolenia:Zarządcy nieruchomościami, spółdzielnie mieszkaniowe, inne podmioty prowadzące inwestycje lub będące właścicielami gruntów zabudowanych (np. parkingów, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych itp.).

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne. 25

Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne.

Decyzje środowiskowe, w tym najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy środowiskowej, która weszła w życie 24.09.2019 r. 26

Decyzje środowiskowe, w tym najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy środowiskowej, która weszła w życie 24.09.2019 r.