w

Podatek akcyzowy – przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.

Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. 7

OPIS SZKOLENIA

Podatek akcyzowy jest najbardziej „techniczną” daniną ze wszystkich tytułów podatkowych w Polsce. Oznacza to, że poza wiedzą prawniczą, specjalizacja w zakresie tego podatku wymaga od profesjonalisty zgłębienia wielu dziedzin wiedzy/nauki, m.in. z zakresu chemii (np. zwolnienie dotyczące określonych wyrobów energetycznych zużywanych w procesie redukcji chemicznej), technologii żywienia (np. problematyka dotycząca opodatkowania akcyzą produkcji piwa, gdzie istotne są fazy tej produkcji, dodawane składniki, moment ich dodania, moment powstania piwa etc.), hodowli roślin (np. problematyka związana z opodatkowaniem akcyzą suszu tytoniowego).

Osoba zajmująca się akcyzą ma kontakt z przedstawicielami innych zawodów, chcąc rzetelnie wywiązać się z codziennych obowiązków. Przepisy akcyzowe są bowiem bardzo sformalizowane i w sposób niezwykle rygorystyczny (np. w postaci obowiązku zapłaty podatku z czterokrotnie wyższą stawką akcyzy) określają skutki popełnienia, często wydaje się, nieistotnych błędów natury formalnej.

Mając na uwadze ryzyko popełnienia błędu i daleko idące konsekwencje nie tylko materialne, lecz nawet karnoskarbowe lub karne, bez wątpienia zasadne wydaje się, aby osoby zarządzające i odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe w przedsiębiorstwie znały nie tylko podstawowe zasady związane z obrotem wyrobami akcyzowymi, lecz wciąż się doskonaliły i rozwijały w tej dziedziny.

Niezbędna jest więc wymiana informacji z osobami praktycznie zajmującymi się tym podatkiem, co pozwoli wymienić informacje, poglądy, zadać pytania, a także poznać aktualne problemy i najczęściej popełniane błędy przez konkurentów.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest:

 • poznanie mechanizmów działania oraz podstawowych instytucji podatku akcyzowego,
 • poznanie aktualnych problemów praktycznych rozstrzyganych w wielu orzeczeniach polskich sądów administracyjnych, Trybunału w Luksemburgu oraz licznych interpretacjach urzędowych,
 • usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy w zakresie podatku akcyzowego oraz jej wzbogacenie o aspekty praktyczne,
 • przekazanie wiedzy na temat zasad stosowania procedur akcyzowych (przemieszczenie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz poza tą procedurą) oraz wymogów formalnych z tym związanych,
 • przekazanie Państwu podstawowej wiedzy dotyczącej obowiązków formalnych (rejestracyjnych, dokumentacyjnych i ewidencyjnych) związanych z bezpiecznym obrotem wyrobami akcyzowymi, a także ryzyk z tym związanych,
 • omówienie najnowszych zmian w zakresie tego podatku (zarówno tych już uchwalonych, jak i tych jeszcze procedowanych),
 • poznanie bieżących problemów w innych firmach z branży akcyzowej, na co pozwala warsztatowa formuła zajęć, zachęcająca uczestników do zadawania pytań i pozostawania aktywnym przez cały czas trwania zajęć.

Szkolenie kierujemy do:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych (wyroby energetyczne, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie, płyn do papierosów elektronicznych, energia elektryczna), jak i sprowadzających do Polski lub sprzedających samochody osobowe, od których nie została odprowadzona akcyza,
 • kadry zarządzającej firmami, o których mowa w pkt 1),
 • dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, głównych księgowych w podmiotach, o których mowa w pkt 1),
 • pracowników księgowych oraz innych zajmujących się zagadnieniami z zakresu akcyzy,
 • osób zainteresowanych problematyką podatku akcyzowego.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym 25

Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym

Ryzyko celne w przedsiębiorstwie. Praktyczne metody zarządzania ryzykiem celnym - warsztaty. 26

Ryzyko celne w przedsiębiorstwie. Praktyczne metody zarządzania ryzykiem celnym – warsztaty.