w

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko 7
Two serious businessmen discussing project

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie poświęcone jest ocenie oddziaływania na środowisko w świetle zmian, jakie wprowadza w niej nowe prawo wodne.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne przenosi do polskiego systemu prawnego rozwiązania szeregu dyrektyw związanych z gospodarowaniem wodami. Rozwiązania te nie pozostają bez wpływu na proces przygotowania inwestycji budowlanej.

Tematykę szkolenia zakreślają zagadnienia – zarówno na poziomie planistycznym, jak też na poziomie przedsięwzięcia – łączące zmiany wprowadzone przez prawo wodne z oceną oddziaływania na środowisko, co bezpośrednio warunkuje możliwość uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji budowlanej.

Rozwiązania wprowadzone do polskiego prawa będą też porównane z wymaganiami ramowej dyrektywy wodnej, z której to właśnie transponowane są zapisy związane z celami środowiskowymi dla wód. Osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla wód, to nie tylko kwestie powszechnie uznawane za związane ze skutkami bezpośredniego oddziaływania na wody. Ramowa dyrektywa wodna konsoliduje korzystanie z wód – a zatem niemal wszystkie działania człowieka – w jeden główny wątek – ochronę wód celem zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w dobrej jakości wodę powierzchniową i podziemną, co jest niezbędne dla zrównoważonego i sprawiedliwego korzystania z wód. Stąd też nadrzędna rola tej dyrektywy i połączenie kondycji wód z ochroną bioróżnorodności i adaptacją do zmian klimatu.Tematyka szkolenia koncentruje się na wpływie zmian prawa wodnego na proces przygotowania inwestycji.

NIE będziemy się zajmować kwestiami: własności wód, instrumentami ekonomicznymi w gospodarowaniu wodami, organizacją Wód Polskich, spółkami wodnymi oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą i karną – gdyż nie sposób ująć wszystkich zagadnień regulowanych przez nowe prawo wodne w ciągu dwudniowych zajęć.

Szkolenie na temat zależności między nowym prawem wodnym a procesem oceny oddziaływania na środowisko skierowane jest do osób biorących udział w procesie przygotowania inwestycji, m.in:

  • przedstawicieli organów administracji publicznej biorących udział w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  • inwestorów, planujących pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy UE bądź banków inwestycyjnych;
  • specjalistów, którzy przygotowują dokumenty strategiczne oraz dokumenty SOOŚ;
  • projektantów i konsultantów przygotowujących dokumentację techniczną, środowiskową i finansową dla przedsięwzięć
  • przedstawicieli instytucji sprawdzających dokumentację oceny oddziaływania na środowisko we wnioskach o dofinansowanie z funduszy unijnych;
  • wszystkich zainteresowanych tematyką transpozycji ramowej dyrektywy wodnej.

Celem szkolenia jest poznanie zmian, jakie wprowadza nowe prawo wodne do procesu przygotowania inwestycji w świetle wymagań procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać:

  • wiedzę na temat czynników, które wpływają na przygotowanie inwestycji, a wynikają ze zmian wprowadzonych przez prawo wodne w procesie oceny oddziaływania na środowisko,
  • praktyczną możliwość sprawnej weryfikacji jakości dokumentacji pod kątem spełniania wymagań RDW,
  • umiejętność wskazania dobrych i słabych stron procesu SOOŚ i OOŚ pod kątem spełniania wymagań RDW wraz z efektywnym określeniem obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze na dalszych etapach przygotowania inwestycji.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty. 25

Sporządzanie operatów wodnoprawnych – warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty.

Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne. 26

Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne.