w ,

Raportowanie do KOBIZE – szkolenie z warsztatami przy komputerze

Raportowanie do KOBIZE – szkolenie z warsztatami przy komputerze 7

OPIS SZKOLENIA

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, podmioty korzystające ze środowiska, które w ramach prowadzonej działalności wprowadzają substancje do powietrza (np. eksploatując różnego rodzaju instalacje produkcyjne, kotłownie zakładowe, spawalnie, samochody służbowe, agregaty, wózki widłowe, itp.), są zobowiązane przedkładać:

 • do Krajowej bazy (do Kobize) – raporty o emisjach, które miały miejsce w danym roku sprawozdawczym,
 • do właściwego marszałka województwa – wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska wykorzystane do ustalenia wysokości opłat.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, powyższe wykazy opłatowe muszą być sporządzane na podstawie raportu wprowadzonego do Krajowej bazy (KOBIZE).

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli na uzyskanie niezbędnej wiedzy oraz umiejetności w zakresie obowiązków przedsiębiorców dotyczących raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Udział w szkoleniu będzie pomocny w przygotowaniu się do wypełnienia obowiązków związanych z raportowaniem i w prawidłowym sporządzeniu raportu.

Szkolenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności korzystają ze środowiska w zakresie emisji do powietrza.

Szkolenie jest podzielone na część teoretyczną oraz warsztaty przy komputerach.

Na szkoleniu będziemy omawiać m.in. następujące zagadnienia:

 • kto jest objęty obowiązkiem raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE),
 • w jaki sposób dokonać rejestracji podmiotu w Krajowej bazie (KOBIZE) i założyć konto konieczne na potrzeby raportowania,
 • w jaki sposób i w jakich sytuacjach należy aktualizować dane dot. podmiotu posiadającego konto w Krajowej bazie,
 • jaki jest obowiązujący termin na przedłożenie raportu do KOBIZE,
 • w jaki sposób należy sporządzić i przedłożyć raport do KOBIZE
 • jakiego spektrum substancji emitowanych do powietrza dotyczy obowiązek sprawozdawczy,
 • jakie jest powiązanie pomiędzy raportowaniem o emisjach do Krajowej bazy, a raportowaniem dot. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • jaka jest poprawna struktura raportu wprowadzanego do Krajowej bazy,
 • elementy raportu wykraczające poza dane typowo emisyjne (podział zakładu na instalacje, źródła emisji wchodzące w skład instalacji, emitory, urządzenia ochronne, paliwa, odpady, surowce, wielkość produkcji, wielkość przetwarzania, posiadane pozwolenia i zezwolenia, dokonane zgłoszenia eksploatacji instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na emisję gazów lub pyłów),
 • ogólne zasady podawania danych technologicznych, produkcyjnych, emisyjnych, itp. w raporcie do Krajowej bazie,
 • rodzaje instalacji i źródeł emisji,
 • sposoby pozyskiwania danych o emisji do powietrza na potrzeby raportowania do Krajowej bazy,
 • źródła danych o emisji do powietrza na potrzeby raportowania do Krajowej bazy (m.in. publikacje określające wskaźniki emisji dla danych procesów, sprawozdania z pomiarów okresowych, raporty z pomiarów ciągłych, karty charakterystyk stosowanych preparatów, itp.).

Metody prowadzenia zajęć:Wykład, przykład wprowadzenia raportu, praca na kontach uczestników, analiza konkretnych przypadków zgłoszonych przez uczestników.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych 25

Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych

Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe 26

Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) – szkolenie warsztatowe