w ,

Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) – szkolenie warsztatowe

OPIS SZKOLENIA

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń dotyczy podmiotów prowadzących działalność w ramach następujących sektorów przemysłowych: energetyka, produkcja i obróbka metali, przemysł mineralny, przemysł chemiczny, gospodarka odpadami i ściekami, produkcja i przetwórstwo papieru oraz drewna, intensywny chów lub hodowla inwentarza żywego i akwakultura, produkty zwierzęce i roślinne w sektorze spożywczym oraz inne rodzaje działalności.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska, które eksploatują instalacje kwalifikujące się do w/w sektorów, o ile przekraczane są stosowne progi wydajności określone w rozporządzeniu PRTR Nr 166/2006, są zobowiązane do przedkładania do WIOŚ – w terminie do 31 marca danego roku – sprawozdań rocznych za rok poprzedni.

W większości przypadków rodzaje działalności i przypisane im progi wydajności objęte obowiązkiem raportowania w ramach PRTR pokrywają się z listą instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym omówimy obowiązki przedsiębiorców dotyczące raportowania w ramach Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w w/w zakresie, udzielenie odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie wątpliwości, omówienie przypadków.

Na szkoleniu poruszymy m.in. następujące zagadnienia:

 • jakie podmioty gospodarcze (jakie rodzaje działalności) są objęte obowiązkiem raportowania w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • w jakim terminie należy się wywiązać z obowiązku raportowania o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów poza miejsce wytwarzania,
 • jakiego spektrum substancji dotyczy obowiązek sprawozdawczy i jakie są wartości progowe dla uwolnień i transferów, których przekroczenie decyduje o konieczności raportowania,
 • w jaki sposób podaje się dane o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów,
 • jakie mogą być źródła danych, z których można korzystać w ramach raportowania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • jaka jest struktura raportu.

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w poniższym zakresie:

 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • tworzenie w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń sprawozdań rocznych,
 • poprawne konstruowanie struktury raportu, zgodnie ze spektrum substancji objętych raportowaniem w ramach E-PRTR, w odniesieniu do przekraczających stosowne progi uwolnień substancji do powietrza, wody lub gleby oraz transferów poza miejsce powstawania zanieczyszczeń w ściekach przeznaczonych do oczyszczania i transferów odpadów poza miejsce wytwarzania,
 • wprowadzanie do raportu danych dotyczących uwolnień i transferów w sposób spójny z innymi rodzajami sprawozdawczości, w tym sprawozdawczością do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE) oraz sprawozdawczością w ramach opłat za korzystanie ze środowiska,
 • korzystanie z opublikowanych materiałów dot. wskaźników emisyjnych (np. przez CORINAIR, US-EPA),
 • pozyskiwanie danych ze sprawozdań z pomiarów emisji do powietrza,
 • pozyskiwanie danych z kart charakterystyk preparatów stosowanych w ramach procesów związanych z emisją do powietrza (np. malowanie i emisja LZO z preparatów malarskich, lakierniczych, itp.),
 • identyfikacja na potrzeby raportu emisji, które miały miejsce w warunkach normalnej eksploatacji oraz emisji przypadkowych.

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład,
 • przykład wprowadzenia raportu,
 • analiza konkretnych przypadków zgłoszonych przez uczestników.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Raportowanie do KOBIZE – szkolenie z warsztatami przy komputerze

Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami – warsztaty praktyczne