w

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska – obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego. 7

OPIS SZKOLENIA

Normy prawne wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska są obecnie jednymi z najbardziej rygorystycznych w całym systemie prawa. Umiejętności właściwego planowania, budowania zespołu realizacyjnego, weryfikacji niezbędnych aktów normatywnych, uzyskiwania aktów administracyjnych oraz wymaganych zgłoszeń, a także wykonania przedsięwzięcia w zamierzony sposób są niezbędne do skutecznej realizacji procesu inwestycyjnego.Proponujemy Państwu szkolenie, które ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, umożliwiające im zarządzanie procesem inwestycyjnym w sposób skuteczny a także ekonomicznie uzasadniony.

Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego – od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ – w kontekście prawa ochrony środowiska.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z bieżącą teorią i praktyką stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w tym stanowiskami sądów administracyjnych. Nabędą również wiedzę z obszarów racjonalnego konstruowania wniosków o wydanie aktów administracyjnych.

Szkolenie kierujemy do pracowników firm działających w branży budowlanej, pracowników urzędów administracji publicznej oraz innych osób i firm, które uczestniczą w realizacji, planowaniu i zarządzaniu procesem inwestycyjnym.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu przy zastosowaniu prezentacji multimedialnej. Podczas zajęć przewidziany jest czas na dyskusję, wymianę poglądów i doświadczeń praktycznych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Prawo ochrony środowiska w inwestycyjnym procesie budowlanym – wstęp do zagadnienia. 
 2. Podstawy wykładni prawa ochrony środowiska. 
 3. Akty prawa powszechnie obowiązującego regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska. 
 4. Akty administracyjne w ochronie środowiska. 
 5. Koncepcja realizacji przedsięwzięcia i jej zmiana na późniejszych etapach realizacji inwestycji. 
 6. Weryfikacja zgodności zamierzenia z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
 7. Wyznaczenie etapów realizacji inwestycji. 
 8. Budowanie zespołu realizacyjnego. 
 9. Klasyfikacja przedsięwzięcia. 
 10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 11. Decyzje administracyjne z zakresu prawa ochrony środowiska. 
 12. Relacja i powiązanie prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego. 
 13. Wpis do BDO i aktualizacja wpisu. 
 14. Ewidencja i sprawozdawczość. 
 15. Prace ziemne w kontekście prawnośrodowiskowym w tym zagadnienie gospodarowania glebą, powstałą wskutek prac ziemnych. 
 16. Procedura informowania WIOŚ o zrealizowanym przedsięwzięciu. 
 17. Kryteria spełniania wymagań ochrony środowiska. 
 18. Postępowanie odwoławcze i sądowo-administracyjne w procesie inwestycyjnym. 
 19. Przepisy karne. 
 20. Administracyjne kary pieniężne. 
 21. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym po zmianach wprowadzonych w latach 2018 i 2019. 24

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym po zmianach wprowadzonych w latach 2018 i 2019.

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych w 2020 roku 25

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych w 2020 roku