w ,

Reglamentacja odpadowa – nowe wymagania dotyczące profesjonalnej działalności z zakresu gospodarowania odpadami

Reglamentacja odpadowa - nowe wymagania dotyczące profesjonalnej działalności z zakresu gospodarowania odpadami 7
Colored trash bins used to recycle paper, plastic and glass. Digital illustration.

OPIS SZKOLENIA

Znowelizowana treść ustawy o odpadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska nakłada nowe obowiązki na podmioty prowadzące profesjonalną działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Brak właściwej realizacji tych obowiązków może doprowadzić do cofnięcia zezwolenia i nałożenia dotkliwych kar administracyjnych.

Proponujemy Państwu szkolenie, które ma przybliżyć pełną problematykę wymagań prawnych stawianych podmiotom gospodarującym odpadami oraz sposobów ich właściwej realizacji.

Odbiorcy szkolenia:

 • specjaliści ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • pracownicy odpowiedzialni za gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie,
 • prezesi, kadra zarządzająca, właściciele, przedsiębiorcy prowadzący profesjonalną działalność w zakresie gospodarowania odpadami,
 • osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami,
 • prawnicy i specjaliści chcący pogłębić wiedzę z zakresu Prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Metody prowadzenia zajęć:wykład, case-study, warsztaty

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Aktualny status prac legislacyjnych.
 2. Kluczowe pojęcia w gospodarce odpadami.
 3. Spełnianie wymagań aktów prawa miejscowego, w tym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Posiadanie decyzji o warunkach zabudowy – jako przesłanka umożliwiająca prowadzenie działalności.
 5. Spełnianie wymagań ochrony środowiska – jako przesłanka umożliwiająca prowadzenie działalności.
 6. Nowe wymagania dotyczące miejsc i sposobów magazynowania odpadów.
 7. Nowe wymagania dot. tytułów prawnych do władania nieruchomością oraz przepisy przejściowe w tym zakresie.
 8. Nowe wymagania w procedurze uzyskiwania zezwoleń i pozwoleń.
 9. Odpowiedzialność za odpady i przekazanie odpowiedzialności.
 10. Nowe zasady dotyczące transportu odpadów oraz współpraca między podmiotami.
 11. Monitoring wizyjny oraz procedura zgłoszeniowa do WIOŚ.
 12. Zabezpieczenie finansowe oraz metody optymalizacji wysokości zabezpieczenia roszczeń.
 13. Zabezpieczenie przeciwpożarowe, w tym zagadnienie korelacji operatu ppoż z prowadzoną działalnością.
 14. Przesłanki odmowy wydania zezwolenia.
 15. Przesłanki cofnięcia zezwolenia.
 16. Projekt rozporządzenia w sprawie operatów przeciwpożarowych.
 17. Projekt rozporządzenia w sprawie miejsc i sposobów magazynowania odpadów.
 18. BDO, wpis do rejestru i aktualizacja wpisu.
 19. Nowe zasady prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości od 1 stycznia 2020 r.
 20. Sankcje karne.
 21. Zasady wymierzania kar administracyjnych i innych sankcji – studium przypadków.
 22. Uprawnienia organów administracji publicznej i osób kontrolujących.
 23. Uprawnienia i obowiązki podmiotów kontrolowanych.
 24. Przepisy przejściowe.
 25. Nowelizacja prawa karnego w zakresie gospodarki odpadami i przestępstw przeciwko środowisku.
 26. Panel dyskusyjny i konsultacje z trenerem.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza 25

Zbieranie i przetwarzanie odpadów – procedura dostosowawcza

Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów 26

Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów