w

Sporządzanie operatów wodnoprawnych – warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty.

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Wiele planowanych inwestycji będzie realizowanych w obrębie cieków lub na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z tym w procesie inwestycyjnym często występuje konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Decyzje te wydawane są przez organ Wód Polskich na postawie operatów wodnoprawnych.

Właściwie zrobiony operat wodnoprawny daje duże prawdopodobieństwo szybkiego otrzymania pozwolenia wodnoprawnego, bez uprzedniej konieczności poprawy złożonej dokumentacji wnioskowej.

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli:

  • na uzyskanie i rozszerzenie wiedzy na temat aspektów prawnych gospodarki wodno-ściekowej
  • a także na uzyskanie / rozwinięcie umiejętności sporządzania elementów operatu wodnoprawnego.

Szkolenie będzie przydatne dla pracowników służb ochrony środowiska, przygotowujących wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych oraz pracowników zajmujących się w swojej działalności zagadnieniami gospodarki wodnej oraz ochrony wód, w tym m.in. dla przedsiębiorców, przedstawicieli biur projektowych, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz pracowników PGW WODY POLSKIE.

Uczestnicy warsztatów:

  • poznają aktualne przepisy Prawa wodnego z uwzględnieniem najnowszych zmian, wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r., w tym związanych z opracowywaniem operatów wodnoprawnych stanowiących podstawę do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne,
  • oraz nabędą praktyczne umiejętności samodzielnego sporządzania elementów operatów wodnoprawnych m.in. na pobór wód podziemnych/powierzchniowych, wprowadzanie ścieków oraz wód opadowych do środowiska i urządzeń wodnych oraz ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu.

Metody szkoleniowe:Prezentacja PowerPoint, ćwiczenia, analiza przykładów, praca samodzielna uczestników przy nadzorze trenera, dyskusja nt. popełnionych błędów oraz porady przy rozwiązywaniu konkretnych problemów.

WYKŁADOWCA

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych.Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry oraz członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej działającej przy Ministerstwie Środowiska.Trener szkoleń z kilkuletnim doświadczeniem specjalizujący się w tematyce związanej z gospodarką wodno-ściekową, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach – obowiązki przedsiębiorców, wymagania.

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko