w

Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych 7
SONY DSC

OPIS SZKOLENIA

Z dniem 1 stycznia 2021 wchodzi w życie nowe Prawo zamówień publicznych, które zostało opublikowane 24 października 2019 r.

Postępowania wszczęte po 1 stycznia 2021 r. będą prowadzone według nowej ustawy, co wymaga od zamawiających umiejętności przygotowania postępowań na nowych zasadach. Dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych, w tym szacowanie wartości zamówienia, sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia oraz przygotowania dokumentów postępowania.

Podstawowym dokumentem w procedurze przetargowej jest Specyfikacja Warunków Zamówienia (w nowej ustawie SWZ, zamiast SIWZ).Obowiązek sporządzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczy trybów udzielenia zamówienia w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych jak i w postępowaniach o wartości poniżej progów.   Proponujemy Państwu szkolenie, które obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z tworzeniem opisu przedmiotu zamówienia, szacowaniem wartości, określaniem kryteriów kwalifikacji, kryteriów oceny ofert i prowadzeniem innych czynności przygotowawczych w celu stworzenia SWZ. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności takie jak:

  • tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym: kryteria kwalifikacji, kryteria oceny ofert, warunki postępowania, opis przedmiotu zamówienia, wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, warunki umowy o zamówienie publiczne wg nowej ustawy Pzp,
  • weryfikacja zgodności dokumentu z przepisami prawa nowej ustawy Pzp,
  • wykazanie różnic dla SWZ w postępowaniach o wartości równej lub wyższej od progów unijnych oraz postępowań poniżej tych progów,
  • analiza zapisów SWZ w odniesieniu do zasady proporcjonalności, równego traktowania i uczciwej konkurencji.

Grupa docelowa:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli Zamawiających – w szczególności osoby, które są odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Szkolenie może być także przydatne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego – dla Wykonawców szczególną korzyścią jest możliwość zapoznania się z zasadami wzorcowego przygotowania specyfikacji warunków zamówienia.

Metody prowadzenia zajęć:   Analiza przepisów prawa, ćwiczenia, analiza porównawcza względem aktualnego stanu prawnego, pytania i dyskusja.

WYKŁADOWCA

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych w 2020 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w Wytycznych kwalifikowalności. 25

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych w 2020 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w Wytycznych kwalifikowalności.

Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne z uwzględnieniem elektronizacji zamówień 26

Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne z uwzględnieniem elektronizacji zamówień