w ,

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy. 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie aktualnie odbywa się w trybie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Kwestie dotyczące zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 23, poz. 1786; z późn. zm.)

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym przedstawiamy i omawiamy dopuszczalne formy zabezpieczania przewidziane przez ustawodawcę a także praktyczne aspekty związane z wyborem formy zabezpieczenia, jego ustanowieniem i realizacją  – w przypadku nie wykonania przez beneficjenta zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.

Szkolenie skierowane jest zarówno do pracowników podmiotów udzielających zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jak i beneficjentów ubiegających się o te środki.

Uczestnicy szkolenia nabywają praktyczna wiedzę co do sposobu skonstruowania konkretnego instrumentu zabezpieczenia oraz jego wykorzystania.

Na szkoleniu omawiamy:

  • plusy i minusy każdej z form zabezpieczenia w kontekście sytuacji beneficjenta, mające zapewnić wybór najbardziej korzystnej z punktu widzenia wypłacającego środki formy zabezpieczenia,
  • procedury realizacji ustanowionego zabezpieczenia w sytuacji nie wywiązania się przez beneficjenta ze zobowiązań na nim ciążących,
  • aspekty związane z prawidłowym złożeniem przez beneficjenta oświadczenia woli w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia (forma zabezpieczenia, reprezentacja beneficjenta przy składaniu oświadczenia woli, dodatkowe wymogi niezbędne dla skutecznego ustanowienia wybranej formy zabezpieczenia).

Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady praktyczne. Analizowane są również przykłady z praktyki uczestników szkolenia.

WYKŁADOWCA

Sędzia sądu rejonowego – przewodniczący wydziału cywilnego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w tym sprawy obejmujące roszczenia wekslowe. Posiada wiedzę praktyczną z tego zakresu dotyczącą prawidłowości wypełniania weksla i występowania z roszczeniami wekslowymi do sądu oraz oceny zasadności tych roszczeń. Pracownik dydaktyczny uczelni wyższej: prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Kwalifikowalność podatku VAT w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowania w kontekście zapadłych wyroków sądowych - ETS, NSA, WSA 25

Kwalifikowalność podatku VAT w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowania w kontekście zapadłych wyroków sądowych – ETS, NSA, WSA

Silny i skuteczny sprzedawca - warsztaty 26

Silny i skuteczny sprzedawca – warsztaty