w ,

Wycena nieruchomości – operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.

Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym. 7

OPIS SZKOLENIA

Operat szacunkowy sporządzany jest dla różnych celów np. przy ustalaniu ceny sprzedaży / kupna nieruchomości, przy podziale majątku, przy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, dla potrzeb ustalania opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz w związku z wybudowaniem infrastruktury, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego planu miejscowego, dla ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wywłaszczane na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (np. pod drogi), przy zabezpieczeniu kredytu hipotecznego i dla wielu innych celów, gdzie podstawą jest ustalenie wartości praw do nieruchomości. Operat szacunkowy jest opinią o wartości nieruchomości, sporządzaną wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego. W postępowaniach administracyjnych operat jest opinią biegłego stanowiącą materiał urzędowy. Na organie administracji spoczywa zatem, zgodnie z art.77, w związku z art. 84 kpa, obowiązek uznania, bądź nie, operatu szacunkowego jako dowodu w sprawie, z wszelkimi konsekwencjami takiej decyzji. Istotny jest przy tym zakres oceny, do jakiego uprawniony jest organ.

Pracownicy organów administracyjnych, którzy nie zajmują się zawodowo wyceną nieruchomości, a są zobowiązani do dokonania oceny operatu, mogą mieć trudność z właściwą oceną i weryfikacją tego rodzaju opracowań. Biorąc pod uwagę możliwość przedłożenia operatu również przez strony postępowania, może zajść konieczność oceny opracowań istotnie różniących się poziomem określonej wartości.

Pracownik administracji winien zatem dysponować elementarną wiedzą dotyczącą podstaw wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Pozwoli to na minimalizację ryzyka przyjęcia opracowania nie spełniającego wymogów określonych w przepisach prawa, mogącego skutkować błędnymi rozstrzygnięciami dotyczącymi mienia Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ma to istotne znaczenie w sytuacji odpowiedzialności za wydanie decyzji z naruszeniem prawa.

Proponujemy Państwu szkolenie, które dedykowane jest głównie pracownikom administracji rządowej i samorządowej, również pracownikom banków czy spółdzielni. Celem szkolenia jest przekazanie podstaw wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny operatów szacunkowych jako dowodów w sprawie. Przedstawione zostaną również aspekty i uwarunkowania prawne oceny operatów przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, jako istotnego elementu mogącego stanowić pomoc w rozstrzygnięciu sprawy przez organ.   Uczestnicy szkolenia poznają:

  • podstawowe pojęcia i definicje dotyczące procesu wyceny,
  • podstawowe podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości,
  • obligatoryjny skład i treść operatu szacunkowego,
  • przykłady błędów i uchybień występujących w operatach szacunkowych,
  • zakres oceny operatu przez organy prowadzące postępowania administracyjne,
  • tryb i uwarunkowania prawne oceny operatu szacunkowego przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych,
  • zakres odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

Uczestnicy zapoznają się także z orzecznictwem sądów administracyjnych. Materiały szkoleniowe oprócz podstawowych definicji i opisu uwarunkowań prawnych, zawierają liczne, tezowane przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych (około 150 wyroków), obrazujące kształtowanie się linii orzecznictwa w odniesieniu do poszczególnych zagadnień przedstawianych na szkoleniu.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu opartego o liczne przykłady praktyczne. Wykładowca odpowiada na pytania i wyjaśnia wątpliwości uczestników szkolenia.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty 23

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego – warsztaty

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - zagadnienia praktyczne. 24

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – zagadnienia praktyczne.