w

Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne z uwzględnieniem elektronizacji zamówień

Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne z uwzględnieniem elektronizacji zamówień 7

OPIS SZKOLENIA

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli na zdobycie, poszerzenie lub ugruntowanie od strony praktycznej wiedzy w zakresie stosowania Pzp w obszarze zamówień w branży IT. Udział w szkoleniu znacząco przyczyni się do uniknięcia błędów w procesie udzielania zamówień publicznych IT – na usługi i dostawy informatyczne oraz pozwoli na zdobycie kompleksowej wiedzy w tym zakresie.

Cele szkolenia:

  • przedstawienie specyfiki zamówień informatycznych,
  • omówienie praktycznych aspektów związanych z elektronicznym postępowaniem o zamówienie publiczne,
  • poszerzenie lub ugruntowanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w tym w pełni elektronicznie.

Adresaci szkolenia:

  • przedstawiciele zamawiających,
  • członkowie komisji przetargowych,
  • osoby z komórek merytorycznych przygotowujące postępowanie o zamówienie publiczne,
  • organy kontrolne,
  • wykonawcy ubiegający się o publiczne kontrakty w branży IT.

Metody szkoleniowe:case study, nastawienie na praktyczny aspekt, analiza najczęściej popełnianych błędów ze wskazaniem jak ich uniknąć i prawidłowo stosować się do przepisów Pzp, poparcie aktualnymi wynikami kontroli Prezesa UZP, orzecznictwem KIO, przykładami zapisów w umowach.

WYKŁADOWCA

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu, wieloletni dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzi szkolenia dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych 25

Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją 26

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją