w

Zamówienia publiczne dla Wykonawców – nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie realizowane aktualnie w formie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Celem szkolenia jest wprowadzenie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w rozwiązania prawne nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać już za kilka miesięcy. Ta ogromna zmiana wymaga wcześniejszego przygotowania się, by zapewnić sprawność i płynność w działaniu firmy w obszarze związanym z uzyskiwaniem zamówień po 1.01.2021 r.

Na szkoleniu omówimy kluczowe zagadnienia związane z procesem ubiegania się o zamówienie, tj. wskażemy tryby podstawowe stosowane przez zamawiających, omówimy kryteria kwalifikacji, omówimy środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe, a także zasady dotyczące składania i otwarcia ofert, przesłanki odrzucenia ofert, unieważnienie postępowania.

Grupa docelowa:    Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z zasadami ubiegania się o zamówienia zgodnie z nowymi przepisami, a także pozwoli na rozwinięcie umiejętności korzystania ze środków ochrony prawnej, co oznacza podniesienie kompetencji pracowników i w rezultacie zwiększenie szans na uzyskanie zamówienia w reżimie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Metody prowadzenia zajęć: wykład, prezentacja, case study.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zakres stosowania nowej ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r.: 
  • progi kwotowe,
  • systematyka nowej ustawy Pzp.
 2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp: 
  • podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • udostępnienie zasobów,
  • podmiotowe środki dowodowe,
  • przedmiotowe środki dowodowe.
 3. Proces ubiegania się o zamówienie według nowych zasad – od złożenia oferty do rozstrzygnięcia: 
  • składanie ofert,
  • otwarcie ofert,
  • ocena ofert,
  • odrzucenie oferty,
  • wybór najkorzystniejszej oferty,
  • unieważnienie postępowania.
 4. Tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych: 
  • przetarg nieograniczony  – omówienie zmian,
  • przetarg ograniczony – omówienie zmian.
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne: 
  • tryb podstawowy – omówienie nowego trybu,
  • wybór najkorzystniejszej oferty.
 6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie według nowej ustawy Pzp: 
  • obowiązkowe elementy umowy wprowadzone ustawą,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
  • zmiana treści umowy,
  • podwykonawstwo.
 7. Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp: 
  • odwołanie do KIO,
  • skarga do sądu,
  • pozasądowe formy rozwiązywania sporów.
 8. Dyskusja, case study, odpowiedzi na pytania.

WYKŁADOWCA

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. 

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Kontrakty budowlane według FIDIC – zmiany umowy, roszczenia i rozstrzyganie sporów

Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021–2027