w

Zbieranie i przetwarzanie odpadów – procedura dostosowawcza

Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza 7

OPIS SZKOLENIA

5 marca 2020 r. upłynął termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, które wynikają z nowelizacji ustawy o odpadach. Wnioski, które zostały złożone z zachowaniem tego terminu, ale zawierają braki formalne, będą mogły zostać uzupełnione w terminie wskazanym przez właściwy organ ochrony środowiska.

Proponujemy Państwu szkolenie, które umożliwi wywiązanie się z tego obowiązku i kontynuowanie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

Zgodnie z ustawą zmieniającą ustawę o odpadach każdy podmiot posiadający decyzję administracyjną, która została wydana przed 5 marca 2018 r., uwzględniającą zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zobligowany był do złożenia wniosku o wydanie decyzji dostosowawczej.

Wniosek ten winien spełniać szereg wymogów prawnych, należało do niego dołączyć szereg załączników. Podmiot, który złożył wniosek nie spełniający ustawowych wymagań, wezwany do jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie lub uzupełnienie niespełniające wymogów wezwania, spowoduje utracenie zezwolenia i brak możliwości kontynuowania działalności.

Niniejsze szkolenie ma za zadanie wyposażyć uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające właściwą realizację opisanego obowiązku, co finalnie umożliwi uzyskanie decyzji dostosowawczej i dalsze działanie na rynku gospodarowania odpadami.

Odbiorcy szkolenia:

 • Specjaliści ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • Pracownicy odpowiedzialni za gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie,
 • Prezesi, kadra zarządzająca, właściciele, przedsiębiorcy prowadzący profesjonalną działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Metody prowadzenia zajęć: wykład z prezentacją, pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, case study, warsztaty.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami i dlaczego są tak istotne.
 2. Zgodność działalności z aktami prawa miejscowego, w tym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Analiza wymagalności decyzji o warunkach zabudowy oraz argumentacja o braku konieczności posiadania takiej decyzji.
 4. Nowe wymagania dot. tytułów prawnych do władania nieruchomością oraz przepisy przejściowe w tym zakresie.
 5. Podstawa prawna wniosku o wydanie decyzji dostosowawczej.
 6. Zmiany prowadzonej działalności wykraczające poza zakres procedury dostosowawczej.
 7. Operat przeciwpożarowy i korelacja wniosku z operatem.
 8. Nowe parametry ilościowe:
  • maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów,
  • maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów,
  • największa masa odpadów,
  • całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
 9. Zaświadczenia i oświadczenia jako nowe załączniki do wniosku.
 10. Oświadczenia podmiotów, na które nałożone zostały administracyjne kary pieniężne.
 11. Nowe wymagania prawa ochrony środowiska, w tym:
  • monitoring wizyjny,
  • obowiązek informacyjny WIOŚ o monitoringu,
  • miejsca i sposoby magazynowania odpadów.
 12. Wysokość i forma zabezpieczenia roszczeń oraz metody optymalizacji wysokości zabezpieczenia roszczeń.
 13. Kontrola WIOŚ.
 14. Kontrola Państwowej Straży Pożarnej.
 15. Przesłanki odmowy wydania decyzji dostosowawczej.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami komunalnymi. Najnowsze zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 25

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami komunalnymi. Najnowsze zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Reglamentacja odpadowa - nowe wymagania dotyczące profesjonalnej działalności z zakresu gospodarowania odpadami 26

Reglamentacja odpadowa – nowe wymagania dotyczące profesjonalnej działalności z zakresu gospodarowania odpadami