Regulamin serwisu Szkolenia Top

1. Definicje

1.1
Regulamin – niniejszy regulamin, którego wersję pierwotną opublikowano 7 lipca 2022, oznaczony unikalnym identyfikatorem RS-ST-070722-1. Zwany dalej Regulaminem.
1.2
Serwis – witryna internetowa Szkolenia Top wraz z towarzyszącymi jej usługami oraz infrastrukturą techniczno-administracyjną, publicznie dostępna pod adresem https://szkolenia.top, do której internauci mogą trafiać także przez adresy przekierowania, np. szkolenia.top. Zwana dalej Serwisem.
1.3
Umowa – umowa dotycząca produktu oferowanego w Serwisie, zawarta na odległość pomiędzy Administratorem a daną organizacją za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie.
1.4
Organizacja – podmiot złożony z osobnych części lub zasobów, które ze sobą współpracują i tworzą jedną zorganizowaną całość (np. firma, jednostka organizacyjna, NGO).
1.4.1
Mianem organizacji określa się zazwyczaj w Regulaminie klientów, odnosząc się do ich statusu przed zawarciem umowy określonej w pkt. 1.3.
1.5
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność prawną, która nabyła pakiet medialny lub inny produkt dostępny w Biznes Market i tym samym zawarła z Administratorem umowę określoną w pkt. 1.3.
1.6
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność prawną, która nie zawarła z Administratorem umowy, lecz jedynie korzysta z Serwisu.
1.6.1
Terminem „zarejestrowany użytkownik” określa się w Regulaminie klienta.
1.7
Konto – podstrona Serwisu, umożliwiająca zarejestrowanym użytkownikom zarządzanie danymi, dokonywanie aktualizacji danych, zmianę hasła, weryfikację stanu złożonych zamówień, korzystanie z funkcjonalności i działów dostępnych po zalogowaniu się.
1.8
Biznes Market – sklep internetowy, funkcjonujący w ramach serwisu Szkolenia Top, w którym są oferowane produkty Administratora, w tym pakiety medialne, moduły dodatkowe i pakiety członkowskie Klub +.
1.9
Pakiet medialny – pakiet umożliwiający uzupełnienie rekordów rankingowych o logo, link i opis działalności klienta, a także gwarantujący określone przywileje lub funkcjonalności.
1.10
Moduł dodatkowy – funkcjonalność lub oprogramowanie rozszerzające zawartość danego pakietu medialnego o dodatkowe funkcje, uprawnienia lub korzyści.
1.11
Pakiet członkowski – pakiet oferujący dostęp do intranetu kooperacyjnego w zewnętrznym serwisie Klub +. Pakiety członkowskie oferowane są w formie rocznych subskrypcji członkowskich.
1.12
Kupon VIO – kupon rabatowy, który umożliwia jednorazowe obniżenie ceny danego produktu, a który może zawierać kod rabatowy, tzw. Kod VIO (Very Important Organization).
1.13
Spotab – społecznościowa tablica (zwana też tablicą lub tablicą społecznościową), do której są podpięte pojedyncze źródła społecznościowe (np. fanpage na Facebooku, kanał na YouTube), rejestrująca i wyświetlająca aktywność wszystkich połączonych z nią źródeł.
1.14
Publikacja – każda samodzielna treść opublikowana w Serwisie, w tym post, komentarz itp.
1.15
PIN – cyfrowy kod weryfikacyjny, służący do zatwierdzania dyspozycji, weryfikacji tożsamości lub aktywacji konta.

2. Składanie zamówień

2.1
Zamówienia dotyczące produktów, takich jak pakiety medialne, pakiety członkowskie i moduły dodatkowe są składane w Serwisie przez stronę Biznes Market.
2.2
Złożenie każdego zamówienia jest dobrowolne, lecz wymaga określonych zgód dotyczących danych, w tym danych osobowych i adresów IP.
2.3
Złożenie zamówienia w Biznes Market lub wypełnienie formularza wiąże się z akceptacją oświadczeń dotyczących Polityki prywatności oraz niniejszego Regulaminu.
2.4
Użytkownicy, a w szczególności zarejestrowani użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych danych i ich aktualność.
2.5
Po złożeniu zamówienia na stronie „Zamówienie” wyświetlane jest jego podsumowanie, a kopia zamówienia jest wysyłana na adres email wskazany przez odbiorcę.
2.5.1
Podgląd zawartości i statusu zamówienia jest dostępny na stronie „Moje konto”.
2.6
Zamówienia składane w sklepie Biznes Market są realizowane w następującym trybie:

 • złożenie zamówienia;
 • wygenerowanie faktury VAT ze standardowym 7-dniowym terminem płatności;
 • przesłanie odbiorcy e-maila wraz z linkiem do ww. faktury VAT (serwis Fakturowania.pl);
 • aktywacja konta klienta w Serwisie (wymagane jest zaznaczenie pola wyboru „Utwórz konto w serwisie Szkolenia Top”);
 • aktywacja głównego źródła społecznościowego klienta w spotabie portalu Szkolenia News;
 • opłacenie faktury VAT;
 • pełna aktywacja zamówionego produktu.

2.7
W przypadku niewygenerowania się faktury VAT (najczęściej w wyniku niezgodności danych podanych w formularzy z danymi pobieranymi z bazy GUS) faktury są wystawiane ręcznie w ciągu 60 minut – licząc od chwili przesłania formularza – i są wysyłane na email podany w formularzu.
2.7.1
Faktury generowane automatycznie różnią się od faktur wystawianych ręcznie jedynie posiadaniem identyfikatora, czyli tzw. ID serwisu: XX/XX/XXXX/ID. Faktury wystawiane ręcznie posiadają numerację skróconą: XX/XX/XXXX.
2.8
Na żądanie klienta możliwe jest wcześniejsze aktywowanie funkcjonalności oraz usług dotyczących pakietów medialnych, lecz wyłącznie drogą elektroniczną i z adresu email podanego podczas składania zamówienia.
2.9
Wcześniejsza aktywacja nie wpływa na okres aktywności zamówionego produktu.
2.10
Administrator zastrzega sobie prawo do: modyfikacji produktów i ich składowych, zmiany lub prolongaty terminów, zastępowania produktów innymi równoważnymi lub korzystniejszymi dla klienta produktami i rozwiązaniami.
2.10.1
Działania określone w pkt. 2.10 mogą być realizowane w innych serwisach oraz w kooperacji z innymi serwisami lub podmiotami.
2.11
Okres aktywności danego produktu liczony jest od dnia wymagalności danej płatności, np. na fakturze VAT będzie to pierwszy dzień po określonym na fakturze „terminie płatności” i trwa przez jeden rok.
2.11.1
Okres aktywności jest liczony dla każdego produktu osobno.
2.12
Szczegółowe informacje o produktach, w tym zawartość poszczególnych pakietów medialnych lub pakietów członkowskich Klub + określono w Rozdziale 7.

3. Rejestracja i zakładanie konta

3.1
Rejestracja klientów w Serwisie jest bezpłatna, ma charakter dobrowolny i jest dokonywana przez sklep Biznes Market w trakcie składania zamówienia.
3.1.1
Do dokonania pełnej rejestracji niezbędne jest zaznaczenie w formularzu zamówienia pola wyboru „Utwórz konto w serwisie Szkolenia Top (zalecane)”, które znajduje się pod polem adresu email.
3.1.2
W przypadku niezaznaczenie w formularzu zamówienia pola wyboru „Utwórz konto w serwisie Szkolenia Top (zalecane)” wymagane jest w ciągu 7 dni uzupełnienia danych rejestracyjnych w panelu edycji konta.
3.3
Rejestracja klientów w Serwisie odbywa się według następującego trybu:

 • złożenie zamówienia w Biznes Market;
 • utworzenie konta;
 • aktywacja konta (link aktywacyjny i kod aktywacyjny przesyłane są na wskazany adres email).

3.4
Każdemu etapowi procesu rejestracyjnego towarzyszy korespondencja email, przesyłana na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
3.4.1
Błędne wpisanie adresu email w danym formularzu może skutkować niemożnością realizacji procesu rejestracyjnego lub jego zakończenia.
3.4.2
W przypadku opisanym w pkt. 3.4.1 błędne dane są usuwane przez Administratora na wniosek klienta, a cały proces rejestracji wymaga powtórzenia.
3.4.3
W przypadku zamawiania usługi przez zarejestrowanego użytkownika wymagane jest jedynie jego zalogowanie się, a zamówione produkty są przypisywane do aktywnego konta.
3.5
Umowa o prowadzenie konta w Serwisie zostaje zawarta wraz z wypełnieniem formularza lub złożeniem zamówienia w Biznes Market, po zaakceptowaniu treści Regulaminu serwisu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych i potwierdzeniu woli utworzenia konta przez naciśnięcie przycisku „Rejestruj”.
3.6
Dostęp do konta zabezpieczony jest hasłem.
3.6.1
Zarejestrowany użytkownik powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachować je w poufności. Powinien także dochować najwyższej staranności w dystrybucji i przechowywaniu swoich danych.
3.7
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez zarejestrowanego użytkownika danych logowania osobom trzecim.
3.8
Zarejestrowany użytkownik może w dowolnym czasie usunąć konto z Serwisu.
3.8.1
W celu usunięcia konta z Serwisu zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia Formularza dyspozycji, który jest udostępniany po zalogowaniu się.
3.8.2
Konto jest usuwane przez Administratora, po weryfikacji danych, w ciągu 72 godzin.
3.9
Administrator ma prawo do odmowy rejestracji, zablokowania możliwości rejestracji, a także zablokowania konta klienta, który nie uregulował należnych opłat dotyczących złożonego zamówienia.

4. Publikowanie

4.1
Klient ma prawo do zamieszczania w Serwisie publikacji jeżeli uprawnienia ww. wynikają z nabytych przez klienta pakietów, modułów lub innych uprawnień i są aktywne.
4.2
Klient ma prawo do publikowania w Serwisie wyłącznie w imieniu i na rzecz organizacji, którą reprezentuje, a która jest nabywcą danego pakietu, modułu lub posiadaczem stosownych uprawnień. Tym samym klient nie ma prawa do zamieszczania publikacji dotyczących osób trzecich.
4.3
Klient może publikować w serwisie Szkolenia Top, lecz jedynie w dziale „Forum”.
4.3.1
Klient ma prawo do publikowania dowolnych treści: artykułów, artykułów reklamowych, notatek prasowych, wywiadów, w tym autowywiadów, opinii, felietonów, analiz, poradników itp.
4.4
Klient ma prawo do publikowania w kategorii „Publikacje” oraz wszystkich jej podkategoriach.
4.5
Administrator może tworzyć nowe kategorie, o ile ich utworzenie jest uzasadnione lub kilkukrotnie zgłaszane przez wielu zarejestrowanych użytkowników.
4.6
Administrator może tworzyć kategorie firmowe, zawierające w sobie nazwę firmy (np. Firma sp. z o.o.). Koszty tworzenia kategorii firmowych zostały określone we właściwych modułach.
4.7
Zarejestrowany użytkownik może tworzyć dowolne „tagi”, lecz w pierwszej kolejności powinien uwzględnić czy dany tag już istnieje, nie powinien powielać tagów i tworzyć tagów wielowyrazowych, gdyż zalecane konstrukcje tagów obejmują co najwyżej wyrażenia trzywyrazowe. Preferowane są tagi jednowyrazowe i zaczynające się dużą literą.
4.8
Administrator może dezaktywować, a ostatecznie usunąć publikację jeżeli:

 • publikacja zawiera błędy językowe;
 • publikacja zawiera treści nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
 • publikacja zawiera treści naruszające prawo, prawa autorskie lub dobra osobiste;
 • publikacja godzi w dobre imię zarejestrowanych użytkowników serwisu, Administratora lub opublikowano ją w złej wierze;
 • publikacja narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Polityki prywatności.

4.9
Dezaktywowanie lub usunięcie publikacji zamieszczonych przez klienta określone w pkt. 4.8 nie może rodzić ze strony klienta lub osób trzecich żadnych roszczeń wobec Administratora, w tym roszczeń odszkodowawczych.
4.10
Wyłącznie klient ponosi odpowiedzialność prawną za treści przez siebie publikowane, w tym odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631).
4.11
Administrator ma prawo do nieograniczonego rozporządzania opublikowanymi w Serwisie przez klienta treściami, zarówno w celach informacyjnych, promocyjnych jak i dotyczących działań SEO.
4.12
Każdej publikacji zamieszczonej w Serwisie Administrator zapewnia usługę SEO w trybie 7/365 (co 7 dni, 365 dni w roku).
4.13
Administrator udostępnia automatyczną propagację każdej publikacji w mediach społecznościowych Serwisu (Facebook, Twitter, LinkedIn) i kanale RSS, realizowaną przez robota społecznościowego.
4.14
Z tytułu zamieszczenia publikacji, jej dystrybucji, redystrybucji lub powielania klient, a tym bardziej osoby trzecie nie mogą od Administratora żądać zapłaty, gratyfikacji, rekompensaty lub odszkodowania.
4.15
Administrator ma prawo do rozporządzania publikacją także po rezygnacji lub usunięciu konta przez klienta, pozostawiając informacje o źródle i autorstwie publikacji, lecz na żądanie klienta jest zobowiązany ww. publikację usnąć, w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące.

5. Odnawianie aktywności produktów

5.1
Odnowienie aktywności pakietów medialnych i modułów dodatkowych może nastąpić przez:

 • wypełnienie i przesłanie Formularza dyspozycji, co najmniej na 7 dni przed wygaśnięciem okresu aktywności określonego w pkt. 2.13;
 • złożenie nowego zamówienia w Biznes Market po wygaśnięciu okresu aktywności określonego w pkt. 2.13;
 • odnowienie automatyczne, zgodnie z pkt. 7.6.

5.2
W przypadku przesłania Formularza dyspozycji, odnawiającego aktywności pakietu medialnego lub modułu dodatkowego, Administrator wystawia dokument sprzedaży w ciągu 7 dni od dnia otrzymania ww. dyspozycji.
5.2.1
Odnowienie aktywności pakietu lub modułu poprzez Formularz dyspozycji w terminie określonym w pkt. 5.1 jest związane z gwarancją kosztów, zgodnie z którą Administrator gwarantuje, iż ceny produktów będą zawsze identyczne lub niższe niż w pierwotnym zamówieniu złożonym w Biznes Market.
5.2.2
Gwarancją kosztów nie są objęte produkty:

 • nabywane z wykorzystaniem kodu VIO;
 • zamówione za pośrednictwem Formularza dyspozycji po wygaśnięciem okresu aktywności określonego w pkt. 2.13;
 • zamówione w Biznes Market, po wygaśnięciu okresu aktywności określonego w pkt. 2.13, w celu przedłużenia okresu aktywności już posiadanego produktu.

5.3
Odnowienie aktywności subskrypcji pakietów członkowskich Klub + ma charakter automatyczny.
5.3.1
W przypadku braku rezygnacji klienta z pakietu członkowskiego, na co najmniej 7 dni przed upływem okresu określonego w pkt. 2.13, aktywność danej subskrypcji członkowskiej uznaje się za odnowioną za zgodą stron oraz na tych samych zasadach.
5.3.2
Administrator ma prawo do wystawienia stosownej faktury VAT bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody klienta.
5.3.3
Faktura określona w pkt. 5.3.2 jest wystawiana przez Administratora nie wcześniej niż na 7 dni przed upływem okresu określonego w pkt. 2.13 i nie później niż w ciągu 21 dni po upływie ww. okresu, z zaznaczeniem iż termin ww. nie skraca i nie przedłuża aktywności subskrypcji.
5.4
Każda płatność wynikająca z wystawionego już dokumentu sprzedaży (np. faktury VAT) jest wymagalna i nie może być objęta procedurą rezygnacyjną określoną w pkt. 9.10.
5.5
Każda płatność dotycząca pakietów członkowskich Klub + [patrz pkt 3.4.1] wynikająca ze złożonego nowego zamówienia lub odnowienia aktywności subskrypcji w okresie określonym w pkt. 5.3.3 jest wymagalna i nie może być objęta procedurą rezygnacyjną określoną w pkt. 9.10.

6. Promocja i propagacja

6.1
Administrator zapewnia promocję rekordów rankingowych klientów oraz ich publikacji zarówno w samym serwisie, jak i w jego mediach społecznościowych, mediach i serwisach powiązanych oraz innych serwisach ekosystemu Biznes Cloud.
6.2
Zakres działań promocyjno-propagacyjnych realizowanych przez Administratora lub jego jednostki organizacyjne przedstawia się następująco:

 • automatyczna propagacja treści w mediach społecznościowych serwisu Szkolenia Top (Facebook. Twitter, LinkedIn, RSS);
 • promocja mediów społecznościowych klienta w spotabie portalu Szkolenia News (podpięcie jednego źródła społecznościowego, np. Facebooka, Twittera, Pinteresta, Instagrama do strony głównej portalu, Spotabu i Infostrady);
 • promocja publikacji klienta w serwisach sieci Biznes Cloud poprzez podpięcie źródła społecznościowego Szkolenia Top do spotabów wybranych serwisów i stałego wyświetlania treści źródłowych w co najmniej 3. serwisach miesięcznie;
 • przeprowadzanie okazjonalnych akcji mailingowych poprzez Newsletter Tube, z zastrzeżeniem, że mają one charakter fakultatywny i są realizowane w miarę potrzeb oraz w zależności od dostępności zasobów;
 • promocja Serwisu i jego oferty w chmurze banerowej Baner Cloud;
 • pełna usługa SEO 7/365 (aktualizacje i testy co 7 dni, przez 365 dni w roku).

6.3
Znaki graficzne klientów, ich reklamy, publikacje oraz inne źródła informacji o klientach lub ich markach mogą być wykorzystywane przez Administratora lub jego jednostki organizacyjne do celów wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym celów niezbędnych do realizacji zawartej umowy, narzuconych na Administratora obowiązków, zobowiązań i przekazanych zleceń (np. dotyczących promocji lub propagacji), bez dodatkowej zgody klientów i bez ograniczeń czasowych.
6.4
Uprawnienia określone w pkt. 6.3 mogą zostać ograniczone lub cofnięte pisemnym oświadczeniem klienta, z zachowaniem półrocznego okresu karencyjnego, liczonego od dnia otrzymania stosownego pisma przez Administratora.
6.5
Administrator ma prawo do korzystania z publicznie dostępnych danych (imiona i nazwiska, numery telefonów itp.), informacji, zdjęć, filmów oraz plików udostępnianych na otwartych stronach internetowych klientów lub stronach ich produktów bez dodatkowej zgody z ich strony, z zastrzeżeniem, iż działania te będą wynikały z niniejszego Regulaminu, zawartej umowy, wypełnionego formularza lub otrzymanego zlecenia.
6.5.1
Zapisy określone w pkt. 6.5 dotyczą także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i ich danych osobowych ujawnionych w CEIDG.

7. Produkty oferowane w Biznes Market

7.1
Administrator udostępnia następujące produkty w sklepie internetowym Biznes Market:

 • pakiety medialne;
 • pakiety członkowskie Klub +;
 • moduły dodatkowe.

7.2
Dostępne pakiety medialne: Pakiet medialny PR 12, Pakiet medialny PR 24, Pakiet medialny PR 36.
7.2.1
Pakiet medialny PR 12 kosztuje 499 zł, jest aktywny przez 12 miesięcy i oferuje:

 • możliwość dodania logo do każdego rekordu rankingowego;
 • możliwość dodania linku do strony firmowej w każdym rekordzie rankingowym;
 • możliwość dodania opisu informacyjnego do rekordów rankingowych;
 • dodanie rekordów organizacji do kategorii VIO, pozwalającej na wyświetlanie logo marki w sliderach informacyjnych na stronie głównej oraz na stronach rankingowych;
 • aktywację powiadomień o każdej nowej opinii lub komentarzu dotyczącym rankingowanej organizacji;
 • wizytówkę informacyjno-ofertową w Katalogu rankingowym;
 • bezpłatny Pakiet informacyjny 1 w branżowym portalu informacyjnym Szkolenia News * [patrz pkt 7.2.4] na 12 miesięcy.

7.2.2
Pakiet medialny PR 24 kosztuje 899 zł, jest aktywny przez 24 miesiące i oferuje:

 • możliwość dodania logo do każdego rekordu rankingowego;
 • możliwość dodania linku do strony firmowej w każdym rekordzie rankingowym;
 • możliwość dodania opisu informacyjnego do rekordów rankingowych;
 • dodanie rekordów organizacji do kategorii VIO, pozwalającej na wyświetlanie logo marki w sliderach informacyjnych na stronie głównej oraz na stronach rankingowych;
 • aktywację powiadomień o każdej nowej opinii lub komentarzu dotyczącym rankingowanej organizacji;
 • wizytówkę informacyjno-ofertową w Katalogu rankingowym;
 • bezpłatny Pakiet informacyjny 1 w branżowym portalu informacyjnym Szkolenia News * [patrz pkt 7.2.4] na 24 miesiące.

7.2.3
Pakiet medialny PR 36 kosztuje 1299 zł, jest aktywny przez 36 miesięcy i oferuje:

 • możliwość dodania logo do każdego rekordu rankingowego;
 • możliwość dodania linku do strony firmowej w każdym rekordzie rankingowym;
 • możliwość dodania opisu informacyjnego do rekordów rankingowych;
 • dodanie rekordów organizacji do kategorii VIO, pozwalającej na wyświetlanie logo marki w sliderach informacyjnych na stronie głównej oraz na stronach rankingowych;
 • aktywację powiadomień o każdej nowej opinii lub komentarzu dotyczącym rankingowanej organizacji;
 • wizytówkę informacyjno-ofertową w Katalogu rankingowym;
 • bezpłatny Pakiet informacyjny 1 w branżowym portalu informacyjnym Szkolenia News * [patrz pkt 7.2.4] na 36 miesięcy.

7.2.4
Bezpłatny Pakiet informacyjny 1 w portalu Szkolenia News jest oferowany jedynie w przypadku nabycia modułu dodatkowego Automatyczne odnawianie aktywności pakietów i modułów  (moduł oznaczony symbolem M 1) lub aktywacji takiej opcji przez Formularz dyspozycji (opcja numer 13).
7.2.5
Koszt nabycia i aktywacji modułu dodatkowego M 1 wynosi 1 zł zgodnie z pkt. 7.5 i 7.6 Regulaminu serwisu.
7.3
Dostępne pakiety członkowskie: Pakiet członkowski Klub +.
7.3.1
Pakiet członkowski Klub + kosztuje 399 zł rocznie i oferuje:

 • dostęp do intranetu kooperacyjnego Klub + (serwis zewnętrzny);
 • możliwość dodawania ogłoszeń w intranecie kooperacyjnym Klub + (dział „Ogłoszenia”);
 • możliwość dodawania ofert w intranecie kooperacyjnym Klub + (dział „Oferty”);
 • automatyczna propagacja wszystkich ogłoszeń i ofert w mediach społecznościowych powiązanych z serwisem Klub + (także w mediach serwisu Szkolenia Top).

7.4
Dostępne moduły dodatkowe: Automatyczne odnawianie aktywności pakietów i modułów.
7.4.1
Automatyczne odnawianie aktywności pakietów i modułów, oznaczone identyfikatorem M 1, kosztuje 1 zł i zapewnia:

 • automatyczne odnawianie aktywności pakietów i modułów posiadanych przez klienta;
 • bezpłatny pakiet informacyjny w serwisie Szkolenia News.

7.5
Aktywność pakietów i modułów może być odnawiana automatycznie, czyli bez konieczności ponownego składania zamawiania przez klienta.
7.5.1
Automatyczne odnawianie aktywności pakietów i modułów może zostać aktywowane przez:

 • nabycie w Biznes Market modułu dodatkowego Automatyczne odnawianie aktywności pakietów i modułów;
 • aktywację Automatycznego odnawiania aktywności pakietów i modułów w Formularzu dyspozycji, opcja numer 13.

7.5.2
Opłata określona w pkt. 7.4.1 jest naliczana za każdy okres aktywności danego produktu.
7.5.2.1
W przypadku nabycia kilku produktów w trakcie jednej transakcji opłata określona w pkt. 7.4.1 jest naliczana zbiorczo za wszystkie nabyte w ten sposób produkty.
7.5.3
W związku z rozpoczęciem nowego okresu aktywności danego produktu Administrator ma prawo, w ramach automatycznego odnowienia, do wystawienia stosownej faktury VAT bez konieczności uzyskania zgody klienta.
7.5.4
W przypadku aktywacji automatycznego odnowienia pakietów i modułów faktura określona w pkt. 7.5.3 jest wystawiana przez Administratora nie wcześniej niż na 7 dni przed upływem okresu określonego w pkt. 2.11 i nie później niż w ciągu 14 dni po upływie ww. okresu, z zaznaczeniem iż termin ww. nie skraca i nie przedłuża okresu aktywności pakietów i modułów, określonego w pkt. 2.11.
7.5.5
Dezaktywacja automatycznego odnawianie aktywności pakietów i modułów może zostać dokonana poprzez Formularz dyspozycji, opcja numer 14.
7.5.6
Dezaktywacja automatycznego odnawiania pakietów i modułów ma charakter natychmiastowy, lecz dotyczy nieaktywnych, w tym przyszłych okresów rozliczeniowych.
7.5.7
Jeżeli dyspozycja określona w pkt. 7.6.5 została złożona w dniu wystawienia faktury VAT dotyczącej nowego okresu rozliczeniowego lub w terminie po nim następującym nie będzie dotyczyła okresu aktywowanego ww. fakturą VAT, lecz okresu kolejnego.
7.5.8
Jeżeli dyspozycja dezaktywacji jest składana przez klienta, który korzystając z kodu VIO aktywował bezpłatny pakiet informacyjny w portalu Szkolenia News, zostanie zrealizowana po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia aktywacji danego bezpłatnego pakietu informacyjnego.
7.6
Rozliczenia, w tym rozliczenia partnerskie i afiliacyjne, mogą być dokonywane w formie kompensaty.
7.6.1
W przypadku rozliczeń kompensacyjnych obowiązują ceny bazowe, a tym samym nie obowiązują żadne promocje, w tym kupony VIO.
7.7
W przypadku podmiotów, które funkcjonują jako wydzielone jednostki organizacyjne w ramach jednej organizacji, możliwe jest nabycie jednego pakietu medialnego dla całej organizacji, w tym jej wszystkich jednostek organizacyjnych.
7.7.1
W przypadku posiadania przez wydzieloną jednostkę organizacyjną osobowości prawnej wymagane jest zamówienie dla takiej jednostki osobnego pakietu medialnego.

8. Rankingowanie

8.1
Bezpośredni nadzór administracyjny nad rankingami oraz procesem rankingowania sprawuje Koordynator.
8.1.1
Funkcję Koordynatora pełni Ranking Institute będący samodzielną jednostką organizacyjną, powołaną przez Administratora i wydzieloną z jego własnej struktury organizacyjnej.
8.2
Wszystkie rankingi, a tym samym oceny mają charakter publiczny, transparentny i społecznościowy.
8.3
Administrator, a także Koordynator nie posiadają prawa do ingerowania w oceny punktowe lub liczbowe dokonywane przez internautów, a tym samym nie mają prawa do kształtowania lub korygowania wyników rankingowania.
8.4
Opinie publikowane w serwisie mają charakter oceny biznesowej, stąd muszą pochodzić z adresów firmowych kontrahentów lub klientów danej organizacji, np. jan.kowalski@organizacja.xyz.
8.4.1
Administrator ma prawo do zatwierdzenia opinii pochodzących od osób prywatnych i posługujących się adresem e-mail w domenie publicznej, np. @gmail.com, onet.pl, @outlook.com, lecz jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach lub po dokonaniu dodatkowej weryfikacji autentyczności ww. opinii.
8.4.2
Koordynator zastrzega sobie prawo do niepublikowania opinii dodawanych przez osoby prywatne z adresów pocztowych w domenie publicznej, np. @gmail.com, onet.pl, @outlook.com, a w szczególności opinii dodawanych z jednego adresu IP.
8.4.3
Koordynator zastrzega sobie prawo do usuwania poszczególnych opinii lub wyzerowania wyników oceny danej organizacji w przypadku stwierdzenia, iż opinie lub rekomendacje zostały dodane z naruszeniem zasad niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, a także gdy pozyskano je odpłatnie lub w sposób zautomatyzowany.
8.4.4
Koordynator posiada prawo do moderowania opisowej części referencji kontrahentów (opinii), z zastrzeżeniem iż moderacja powyższa musi zostać oznaczona w moderowanym tekście dopiskiem „moderacja” zamkniętym w nawiasach kwadratowych, a moderowana opinia musi mieć charakter bezprawny.
8.4.5
Koordynator zastrzega sobie prawo do językowego poprawiania nazw, danych lub opinii jeżeli zawierają one błędy językowe lub ich zapis jest niezgodny z przyjętymi zasadami poprawności językowej, dotyczy to także zapisu form prawnych, np. Sp. z o.o. zamiast sp. z o.o., S.A. zamiast SA.

9. Postanowienia końcowe

9.1
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
9.2
Wszyscy użytkownicy Serwisu, a tym samym zarejestrowani użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności ingerowania w zawartość stron i ich elementy techniczne oraz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9.3
Akceptacja niniejszego Regulaminu nie zwalnia z konieczności akceptacji innych zasad, polityk lub regulaminów dostępnych w poszczególnych serwisach.
9.4
Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
9.4.1
Komunikacja z klientem odbywa się na wskazany przez klienta, podczas rejestracji, adres email.
9.4.2
Komunikacja z Administratorem, dotycząca m.in. serwisu, płatności i spraw technicznych odbywa się na następujący adres poczty elektronicznej Administratora: admin@ranking.expert.
9.4.3
Komunikacja z Koordynatorem, dotycząca m.in. rankingowania, rekordów i ocen odbywa się na następujący adres poczty elektronicznej Koordynatora: admin@szkolenia.top.
9.5
Dokumenty, w tym faktury VAT są przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany adres email lub udostępniane do pobrania w formacie PDF (link do serwisu Fakturowania.pl).
9.5.1
W przypadku żądania przesłania dokumentów lub ich duplikatów drogą pocztową Administrator ma prawo do obciążenia odbiorcy kosztami ww. przesyłki.
9.6
Wszelkie koszty, w tym ceny produktów dostępnych w Biznes Market, są wyrażone w kwotach netto i należy do nich doliczyć 23% VAT.
9.7
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną przez Formularz reklamacyjny, udostępniany zarejestrowanym użytkownikom po zalogowaniu się.
9.7.1
Reklamacje składane w innej formie niż podana w pkt. 9.7 mogą pozostać bez odpowiedzi Administratora lub odpowiedź na nie może wiązać się ze znacznym opóźnieniem.
9.8
Reklamacje kierowane do Administratora bez wyraźnego uzasadnienia lub mające charakter spamu, a także kierowane przez niezarejestrowanych użytkowników lub z adresów email niezarejestrowanych w bazie klientów, będą pozostawały bez odpowiedzi.
9.9
Administrator jest zobowiązany do odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
9.9.1
Jeżeli Administrator nie odpowie na reklamację w terminie określonym w pkt. 9.9, uważa się iż reklamację uznał za uzasadnioną.
9.10
Klient ma prawo do złożenia rezygnacji dotyczącej zamówienia określonego w Rozdziale 2 w dowolnym terminie.
9.10.1
Wszelkie rezygnacje są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Formularza rezygnacyjnego, widocznego jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.
9.10.2
Rezygnacje składane z pominięciem Formularza rezygnacyjnego, czyli w innej formie (mailowej, telefonicznej, przesyłki listowej itp.) nie będą rozpatrywane i będą uznawane za nieważne.
9.10.3
Każda rezygnacja jest potwierdzana drogą elektroniczną na podany w formularzu adres email, a dezaktywacja usług następuje w zakresie i trybie określonym przez klienta w Formularzu rezygnacyjnym.
9.10.4
W przypadku złożenia rezygnacji po rozpoczęciu następnego okresu rozliczeniowego, czyli po wystawieniu dokumentu sprzedaży (np. Faktury VAT), płatność wynikająca z danego dokumentu sprzedaży jest wymagalna i nie może być anulowana.
9.10.5
W przypadku złożenia rezygnacji, która dotyczy produktu nabywanego w pełnej cenie, przez klienta posiadającego inne produkty nabyte w cenie obniżonej z zastosowanie Kodu VIO, przyjmuje się iż ww. rezygnacja dotyczy także wszystkich produktów nabytych w cenie obniżonej.
9.10.5.1
Klient traci prawo do korzystania ze wszystkich produktów nabytych z zastosowaniem Kodu VIO (w cenie obniżonej), które bez dodatkowego powiadomienia podlegają natychmiastowej dezaktywacji, a w celu dalszego korzystania z wybranych produktów, jest zobowiązany do ich ponownego zakupu w pełnej i aktualnej cenie.
9.10.6
Dezaktywacja produktów (np. pakietów medialnych) nabytych przez klienta w cenie obniżonej z zastosowaniem Kodu VIO, wynikająca z jego rezygnacji z produktu nabytego w pełnej cenie, nie może być przedmiotem żadnych roszczeń klienta, a tym samym nie może być podstawą do zapłaty przez Administratora oraz podległe mu jednostki organizacyjne żadnych odszkodowań i rekompensat oraz zwrotów.
9.11
Klient ma prawo do składania dyspozycji poprzez Formularz dyspozycji.
9.11.1
Zlecenia dyspozycji są realizowane niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 72 h.
9.12
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, aktualizacji lub korekt Regulaminu.
9.12.1
Informacje na temat istotnych zmian lub aktualizacji są publikowane w formie komunikatów zamieszczanych w profilu Administratora w Katalogu rankingowym.
9.12.2
Aktualizacje Regulaminu są oznaczane przez dodanie daty aktualizacji w ostatniej części identyfikatora Regulaminu, określonego w pkt. 1.1.
9.13
Podanie nieprawdziwych danych, błędnego kodu PIN, złożenia dyspozycji lub rezygnacji niemożliwej do zaakceptowania ze względu na uwarunkowania prawne, umowne lub zapisy niniejszego Regulaminu oznacza jej nieważność.

10. Administrator

10.1
Administratorem Serwisu internetowego Szkolenia Top udostępnionego pod adresem www.szkolenia.top, zwanego daje „Serwisem”, jest Ranking.expert sp. z o.o., zwana dalej „Administratorem”.
10.1.1
Dane Administratora zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 206 ksh:
a) Ranking.expert sp. z o.o., ul. Hoża 29, 00-521 Warszawa;
b) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000960547;
c) numer NIP: 7011080265;
d) kapitał zakładowy w wysokości 5500,00 zł, wniesiony w całości.
10.2
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • zapytania, maile lub treści pochodzące od osób trzecich, w tym użytkowników Serwisu, w szczególności za treści reklamowe, ofertowe lub promocyjne, które są kierowane na ogólnodostępne adresy lub wykorzystują ogólnodostępne dane kontaktowe, lecz bez wiedzy i zgody Administratora zostały pozyskane z Serwisu i są rzekomo wysyłane w jego imieniu;
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, hostingu lub innymi zdarzeniami i/lub okolicznościami niezależnymi od Administratora;
 • korzyści utracone przez klienta w związku z niekorzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z produktów określonych w Regulaminie;
 • niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Administratora zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to spowodowane działaniami lub brakiem działań osób trzecich (np. dostawców, operatorów, developerów) lub innych serwisów (np. Facebooka, Twittera);
 • szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniem działań po stronie klienta, a w szczególności za korzystanie z produktów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami Regulaminu;
 • szkody wynikające z podania przez klienta nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych.

10.3
Przeniesienia praw i obowiązków administracyjnych na inny podmiot lub jednostkę organizacyjną dokonane przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu, np. dotyczące zawartych umów, w tym produktów zamówionych w Biznes Market, nie wymaga odrębnej zgody, a także powiadomienia klienta.
10.4
Wszelkie kwestie dotyczące prywatności, bezpieczeństwa danych w serwisie oraz RODO reguluje Polityka prywatności.

Szkolenia Top
Szkolenia Top
Logo
Twój koszyk